Neprocenjivi ugovori i opšti akti

- ortački, generalni ( opšti ) statut, osnivački akt pravnih lica .............................................................................30.000,00 din
- korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave..................22.500,00 din
-testament (neprocenjivo) ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pravnih lica..........................................19.500,00 din
- Punomoć..........................................................................................................................................................13.500,00 din
“-
- ugovor o posluzi...............................................................................................................................................16.500,00 din
- ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pravnih lica.......................................................25.500,00 din
- opšti akti državnih organa i lokalne samouprave..............................................................................................37.500,00 din