Usluge/Services

KRIVIČNO PRAVO

-odbrana fizickih lica pred domacim sudovima
-odbrana pravnih lica u privrednim prestupima i krivicnim delima
-odbrana maloletnika u krivicnim predmetima
-zastupanje ostecenih u krivicnim delima

 

PREKRŠAJNI POSTUPAK I POSTUPAK KOD PRIVREDNIH PRESTUPA

Zastupanje u svim prekršajnim postupcima:

-narušavanje javnog reda i mira
-postupci koji se vode za dela predvidjena u Zakonu o bezbednosti saobracaja na putevima
-prekršaji vezani za poresko zakonodavstvo
-prekršaji iz oblasti carinskih propisa
-prekršaji učinjeni u obavljanju preduzetničke ili privredne delatnosti

 

ZASTUPANJE U PARNIČNIM POSTUPCIMA

Zastupanje klijenata u parničnim postupcima, u domacim i medjunarodnim arbitražnim postupcima:

-sporovi za nadoknadu različitih vidova štete
-sporovi zbog smetanja državine
-sporovi o pravu službenosti
-sporovi iz stambenih odnosa
-sporovi o vršenju roditeljskog prava i održavanju ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi; određivanje zakonskog izdržavanja-alimentacija
-sporovi o razvodu ili poništaju braka, postojanju ili nepostojanju braka
-sporovi za utvrđenje/osporavanje materinstva/očinstva
– dužničko-poverilački odnosi, neosnovano obogaćenje
 

PORESKO PRAVO

-pružanje savedodavnih usluga domaćim i stranim, pravnim i fizičkim licima u vezi sa  primenenom  Zakona o PDV-u, poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak građana, poreza na imovinu
-primena medjunarodnih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i primena drugih poreskih propisa
 

NAPLATA POTRAŽIVANJA I IZVRŠENJE

-postupci  prinudne naplate potraživanja u sudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja (novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari, udeli u privrednim društvima, itd.)
-menica kao sredstvo obezbeđenja

 

UPRAVNO PRAVO

Zastupamo naše klijente pred svim upravnim organima, u opštem i posebnom upravnom postupku, naročito u oblasti socijalnih prava, penzija i poreza.

 

RADNO PRAVO

-pronalaženje optimalnih rešenja za pravna pitanja proistekla iz radnog odnosa
-pružanje pravne pomoći kako poslodavcima, tako i zaposlenima u primeni Zakona o radu i drugih propisa koji regulišu ovu materiju
-učestvovanje u rešavanju sporova između zaposlenih i poslodavaca i zastupanje klijenata u radnim sporovima pred nadležnim sudovima i arbitražama

 

VANPARNIČNI POSTUPAK

-postupak uredjenja ličnih stanja
-postupak uredjenja porodičnih odnosa
-postupak uredjenja imovinskih odnosa

 

PRIVREDNO PRAVO

Svojim klijentima pružamo usluge iz oblasti privrednog ugovornog prava, koje se temelje na dugogodišnjem  iskustvu  i poznavanju prilika na različitim tržištima na kojima privredni subjekti ostvaruju svoje ciljeve. Prilikom izrade ugovora iz ove oblasti sa klijentom zajednički definišemo cilj i predlažemo najbolja pravna rešenja imajući u vidu i poslovni odnos između ugovornih strana.

Dvojezične Ugovore sa međunarodnim karakterom za svoje klijente sačinjavamo na srpsko-ruskom i srpsko-ukrajinskom jeziku, uz potpuno poznavanje domicilnih zakona Ukrajine i Rusije.

Takođe, zastupamo naše klijente u parničnim predmetima u privredi.

 

KORPORATIVNO PRAVO

Biti etičan, odgovoran i profitabilan, imperativ  je našeg doba. Stoga klijentima pružamo pravne savete o načinu osnivanja kompanija i njihovih predstavništava, donošenju svih neophodnih akata u poslovanju, sprovođenju svih statusnih promena, spajanju, podeli, pripajanju i obavljanju finansijskih transakcija sa inostranim elementom. Pripremamo sva neophodna dokumenta potrebna za osnivanje i sprovođenje promena. Pratimo zakonsku regulativu i aktivno učestvujemo u pregovorima koje vode naši klijenti sa trećim licima na srpskom, ruskom i ukrajinskom jeziku.

 

SASTAVLJANJE UGOVORA