Zakoni

 

Zakon o advokaturi

Zakon o parnicnom postupku

Zakon o obligacionim odnosima

  Zakonik o krivicnom postupku

Krivicni zakonik

Porodicni zakon

Zakon o nasledjivanju

Zakon o radu 

Zakon o stecaju

Zakon o privrednim drustvima

Porodicni zakon

Krivicni zakonik


Paul (Paulus):
„Legem facit, qui id facit quod lex prohibet“ 
* postupa suprotno zakonu onaj koji čini ono što zakon zabranjuje.