Tarifni broj 14 – neprocenjivi predmeti

Za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada, i to:

1) Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični ( vanparnica ), upis u katastar-neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični I ostali) upis u APR

– sastav podneska…………………..16.500,00 din
– zastupanje na ročištu…………..18.000,00 din
– odloženo ročište……………………..9.750,00 din
– sastav žalbe…………………………..33.000,00 din

2) Postupci pred državnim organom ostali

– sastav podneska…………………..19.500,00 din
– zastupanje na ročištu…………..21.000,00 din
– odloženo ročište……………………11.250,00 din
– sastav žalbe…………………………..39.000,00 din

3) Postupci vezano za službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS

– sastav podneska…………………..22.500,00 din
– zastupanje na ročištu…………..24.000,00 din
– odloženo ročište……………………12.750,00 din
– sastav žalbe…………………………..45.000,00 din

 

4) Postupci vezano za utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija ( neprocenjivi ) upravni postupk i spor pred inspekcijama, domaća arbitrža i medijacija ( neprocenjivi ), ostali pred PS

– sastav podneska…………………..25.500,00 din
– zastupanje na ročištu…………..27.000,00 din
– odloženo ročište……………………14.250,00 din
– sastav žalbe…………………………..54.000,00 din

5) zakonsko izdržavanje

– sastav podneska……………………..6.000,00 din
– zastupanje na ročištu……………..7.500,00 din
– odloženo ročište………………………4.500,00 din
– sastav žalbe…………………………..12.000,00 din

6) vršenje roditeljskog prava

– sastav podneska…………………..11.250,00 din
– zastupanje na ročištu…………..12.750,00 din
– odloženo ročište………………………7.125,00 din
– sastav žalbe…………………………..22.500,00 din

 

7) privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upavni postupak i spor ( poreski, carinski, policija) ostali sporovi VS

– sastav podneska…………………..30.000,00 din
– zastupanje na ročištu…………..31.500,00 din
– odloženo ročište……………………16.500,00 din
– sastav žalbe…………………………..60.000,00 din

8) ostali sporovi pred Upravnim sudom

– sastav podneska…………………..36.000,00 din
– zastupanje na ročištu…………..37.500,00 din
– odloženo ročište……………………19.500,00 din
– sastav žalbe…………………………..72.000,00 din

9) Autorski sporovi ( neprocenjivi) postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom ( neprocenjivi)

– sastav podneska…………………..45.000,00 din
– zastupanje na ročištu…………..46.500,00 din
– odloženo ročište……………………24.000,00 din
– sastav žalbe…………………………..90.000,00 din